НовиниУважаеми родители,

Информираме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021г. В състезанието могат да вземат участие всички ученици от I  до VII клас. Организатор е Министерство на образованието и науката и се провежда само в един кръг.

Заявление за участие и декларация се подават на  e-mail: ou_kirilimetodii@abv.bg или на място в училището.

Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  

Заявление

Декларация


Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас – I-ва смяна. Учениците от VII клас преминават отново на обучение в електронна среда. Началото на учебните часове остава непроменено. За всички останали класове обучението продължава да се осъществява както до сега. 

Носенето на лични предпазни средства от учениците в V клас за времето на присъственото им обучение е задължително както в общите помещения на училището, така и в класните стаи съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г.

Бъдете здрави!


Уважаеми родители,

              Във връзка с епидемиологичната обстановка в региона и предвид броя класирани на Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ ученици Ви уведомяваме, че Областният кръг на олимпиадата за ученици от V до VII клас ще се проведе в СУХНИ,,Константин Преславски”-Варна ( хуманитарна гимназия). 

От ръководството


Уважаеми родители, за повече информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика и всички подробности, свързани с организацията може да прочетете на сайта на математическа гимназия!

От ръководството

 

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че националното външно оценяване ( НВО) за VII -ми клас ще се проведе на  следните дати:

  • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ 
  • 18.06.2021 г. – НВО по математика 

Допълните материали и информация може да намерите ТУК !

От ръководството

 


Уважаеми родители и ученици,

Напомняме Ви, че 3 февруари (сряда) е неучебен ден – междусрочна ваканция.

1 и 2 февруари са учебни дни.

Начало на втори учебен срок – 4 февруари.

 

zapoved__vzst._na_uch._protses_ot_04.02ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ И НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че общинският кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици от 5, 6 и 7 клас И НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА за ученици от 4 клас ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09.00 часа. 

Учениците, заявили желание за участие, трябва да се явят в училище не по-късно от 08:30 часа. Във връзка с противоепидемичните мерки и Вътрешните правила за работа и обучение в условията на COVID-19 в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” и с цел невзаимодействие на учениците от различните паралелки, всички участници трябва да бъдат с лични предпазни средства по време на провеждане на олимпиадата. 

Успех!

От ръководството


Уважаеми родители,

Националната ученическата олимпиада ЗНАМ И МОГА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от IV клас, ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09:00ч. с продължителност 2 учебни часа (80 минути) в сградата на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. За тези от Вас, които все още не са подали декларация за информираност и съгласие до класните ръководители, да направят това в срок до 19.01.2021г.

Общинският кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от V, VI и VII клас ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09:00ч. с продължителност: V и VI клас – 2 астрономически часа, VII клас – 3 астрономически часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Във връзка с организацията на олимпиадата е необходимо при желание за участие да попълните електронния формуляр, линк към който е изпратен на родителите на учениците от V, VI и VII клас в срок до 20.01.2021г., както и приложената в съобщението ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие.

Моля, изпращайте ДЕКЛАРАЦИЯТА на имейла на училището:  ou_kirilimetodii@abv.bg до 21.01.2021г.

!!! При промяна на обстоятелствата свързани с провеждането на олимпиадата (дата, начин на провеждане, начален час и др.), ще бъдете своевременно уведомени със съобщение в електронния дневник и на сайта на училището.

Поздрави и бъдете здрави!


ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА    

    Уважаеми ученици и родители, общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 7 клас ще се проведе на 16.01.2021г. ( събота ) от 09.00 часа с продължителност 4 астрономически часа.

    Учениците, заявили желание за участие, трябва да се явят в училище не по-късно от 08:30 часа и да носят химикали, моливи и чертожни инструменти. Във връзка с противоепидемичните мерки и Вътрешните правила за работа и обучение в условията на COVID-19 в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” и с цел невзаимодействие на учениците от различните паралелки, всички участници трябва да бъдат с лични предпазни средства по време на провеждане на олимпиадата. 

    Успех!
Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на ученическата олимпиада по МАТЕМАТИКА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от IV, V, VI и VII клас, която ще се проведе на 16.01.2021г. (събота) от 09:00ч. в сградата на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, е необходимо при желание за участие да попълните формуляр, линк към който е изпратен  в съобщение до всички родители в електронния дневник в срок до 10.01.2021г., както и приложената ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие. Моля, изпращайте ДЕКЛАРАЦИЯТА на мейла на училището: ou_kirilimetodii@abv.bg  до 10.01.2021г.

!!! При промяна на обстоятелствата свързани с провеждането на олимпиадата (дата, начин на провеждане, начален час и др.), ще бъдете своевременно уведомени със съобщение в електронния дневник и на сайта на училището.

Бъдете здрави!

 


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че купони за седмицата 05.01.2021-08.01.2021г. ще се продават на 04.01.2021г. от 07:30ч. до 09:30ч. За 04.01.2021г. моля да предвидите храна за децата, които са с целодневна организация на учебния ден.

Всели празници!

Уважаеми ученици и родители,

Присъственото обучение за учениците от I до IV клас се възстановява, считано от 04.01.2021г. – първа смяна. Учебните часове на учениците от I до IV клас се провеждат присъствено от учителите по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба №10 от 2016г. на МОН. Обучението на учениците в групите за ЦОУД се провежда присъствено и в съответствие с утвърдения график. Заниманията по интереси се провеждат съгласно предварително установения график на ръководителите на групите при спазване изискванията на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021г. в условията на COVID-19. 

Учениците, които се обучават в ОРЕС по медицински причини или по желание на родителя, продължават обучението си от разстояние като се включват в часовете посредством електронната платформа Microsoft Teams, наблюдават и участват в урока. При невъзможност да се осъществи синхронна връзка между ученика и учителя или отсъствие на ученика от онлайн часове, родителят е длъжен незабавно да уведоми класния ръководител.

При отсъствие на ученик от присъствени занятия в училище по семейни или медицински причини (карантина, заболяване и др.), родителят задължително да информира класния ръководител и при необходимост и техническа възможност да заяви устно желание за онлайн включване (наблюдение на урока без участие) в присъствените часове на класа посредством платформата Microsoft Teams.

Всички ученици от I до IV задължително ползват лични предпазни средства в общите помещения на училището, а по препоръка или молба от учителя и в класните стаи. Използването на лични предпазни средства от учениците в групите ЦОУД е препоръчително и в часовете по време на занятията.

Всички учители задължително използват лични предпазни средства в класните стаи и всички общи помещения на училището като следват стриктно изискванията за спазване на лична хигиена, дистанция и предотвратяване на струпвания в общите помещения за отдих и учителската стая.

Всички ученици, учители, административен и помощен персонал преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинското лице.

Учениците от V до VII клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние считано от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. съгласно Заповед №РД09-3610/31.12.2020г. на МОН. Обучението на учениците продължава да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда посредством платформата Microsoft Teams и електронния дневник.

Учебните часове на учниците от V до VII клас се провеждат по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. с продължителност на един дистанционен учебен час за прогимназиален етап – 30 минути в съответствие с чл. 7, ал.6, т.2 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 от 2016г. на МОН.

Дневното времево разписание на учебните часове за провеждане на обучението в електронна среда от разстояние остава непроменено:

1.13:30-14:00

2.14:10-14:40

3.14:50-15:20

4.15:40-16:10

5.16:20-16:50

6.17:00-17:30

7.17:40-18:10

*ДУЧСД се провежда в блок от часове в дните по утвърдения график в началото на учебната година като нулеви часове от 12:00ч. 

Групите за Занимания по интереси и по проект „ОУД“, включващи сборни групи от ученици в прогимназиален етап, провеждат занятията си в електронна среда посредством платформата MS Teams, съгласно предварителния график при запазване на деня и промяна на началния час. 

Консултациите с учениците от начален и прогимназиален етап да се осъществяват от разстояние в електронна среда, съгласно утвърдения график със Заповед №РД 07-193/11.09.2020г. на директора, публикуван на сайта на училището.Скъпи
ученици, родители, колеги,

Преживяхме една необикновена и трудна година, но да загърбим лошото и
да си пожелаем много подаръци под елхата и сбъднати мечти.

Нека магията на Коледа Ви
дари с много здраве, мир и благодат!

Нека празниците поставят началото
на една по-добра година, изпълнена с много успехи, щастие и постигнати върхове!

Нека
прегръдките и усмивките сред хората се завърнат и всички да са отново щастливи!
Нека
домът Ви да е пълен, децата да са добри и нека любовта и здравето не Ви
напускат в идните Ви дни! Да бъде!

Честита Коледа и щастлива Нова година!

От училищното ръководство и целия колектив на

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Варна

Вижте нашия видео поздрав тук! Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на Министъра на образованието и науката се променя графика на учебното време (приложена заповед на Министъра на образованието и науката).

          С решение на Педагогическия съвет (протокол № 6/27.11.2020г). предвидените в Заповедта на Министъра на образованието и науката дейности по т. 2 и т.3 за компенсиращи мерки, занимания по интереси  и/или обща подкрепа,  ще  се проведат след приключване на учебните занятия по учебен план, както следва:

  • за учениците от I – III клас от 01.06.2021г. – 21.06.2021г.;
  • за учениците от IV – VI клас  от 15.06.2021г. – 29.06.2021г.

 

 

училищно ръководство

 

Image_013-5

Уважаеми родители и учители,

Със заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата, груповите извънкласни дейности и занимания в това число и ученическите олимпиади. В тази връзка ви уведомявам, че провеждането на общинските кръгове на олимпиадата по БЕЛ /трябваше да се проведе на 05.12.2020г/ и олимпиадата пo математика / трябваше да се проведе на 12.12.2020г./ се отлагат. Очакваме указания от МОН, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Поздрави,

От училищното ръководство


grafik_onlayn_obuchenie_NOVA


Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с  COVID- 19 – Психологическа подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и тел. 0882314686

от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:00- 11:30 ч. и 12:30- 16:30 ч.


Повече семейства с деца до 14 г. ще имат право на помощ от държавата заради COVID карантина при дистанционно обучение


OUP-1

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за носене на лични предпазни средства за лице(защитна маска/защитен шлем) 

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция 

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г.


Zapoved_olimpiadi


Ivan-Salabashev-mat


Rezultat-anketa-18.11.2020


Правила за обучение в електронна среда от разстояние за ученици по чл.115а ал.4 от ЗПУО


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че с решение на областния щаб от днес – 11.11.2020г. до 20.11.2020г. вкл., към обучение от разстояние в електронна среда преминават всички ученици от 6 до 7 клас.

С решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет и според резултатите от анкетното проучване, към обучение от разстояние в електронна среда преминават и учениците от 5 клас за същият период.

Обучението ще се осъществява синхронно при спазване на часовете по утвърденото седмично разписание. Часовете на учениците започват от 13:00ч.

1 час – 13:00 – 13:30

2 час – 13:40 – 14:10

3 час 14:20 – 14:50

4 час 15:10 – 15:40

5 час 15:50 – 16:20


6 час 16:30 – 17:00

7 час 17:10 – 17:40

8 час 17:50 – 18: 20

Правилата за обучение в електронна среда са задължителни, като разчитаме на Вашето съдействие и анагажирано отношение в осигуряването на присъствие на децата в образователната платформа MS Teams.

Пазете се и бъдете здрави!


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН


 

 

първи-ноемвриpozdravitelen-adres


Благодарствено-писмо-до-ОУ-Св.Св.Кирил-и-Методий

Уважаеми родители,
Напомням Ви, че от 30.10.2020г. до 01.11.2020г. всички ученици са в Есенна ваканция (Заповед №РД09-2118/28.08.2020г. на Министъра на образованието и науката). Уведомявам Ви също, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения. През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование.
Очакваме всички ученици отново на училище на 3 ноември (вторник).
Желая Ви здраве!
Дарина Димитрова,
Директор


На 15.10.2020г. българските медици и българските учители станаха почетни носителите на специалната и на голямата награда в 18-ото издание на  “Достойните българи”, инициатива на вестник “24 часа”.  Българските учители получиха специалното отличие на “24 часа” заради успешното и екстремно въвеждане на дистанционното обучение. 

Сърдечни поздрави и благодарности на целият педагогически колектив на ОУ “Свети свети Кирил и Методий” за безкрайната всеотдайност, загриженост и професионализъм! Поклон пред всички Вас!

 

Директор

Дарина Димитрова


PDF Embedder requires a url attribute
Сладкогласните певци от вокална група ,,Славейчета” при ОУ,,Св.св.Кирил и Методий” изготвиха украса за табло, посветено на Първи октомври-Международния ден на музиката и поезията.