Проект ,,Твоят час”

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Вход към електронна платформа

  1. Заявление и декларация за информирано съгласие
  2. Анкетна карта
  3. Инструкция