Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

https://ousvsvkirilimetodii.com/wp-content/uploads/2022/09/9_Pravila_ORES_2022_2023.pdf