Обществени услуги

  1. Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги.
  2. Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.
  3. РМС№ 704/05.10.2018г. за приемане на мерки за трансформация на  модела на административно обслужване.
  4. Приложение №4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите.