За родители

Уважаеми родители,

            Във връзка с получено писмо от Агенцията по заетостта Дирекция ,,Бюро по труда” гр. Варна Ви информирам следното:

  1. От 21 декември 2023г. Агенцията по заетостта приема заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 ,,Цифрова компетентност”.
  2. Обучението ще се извършва по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността му ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище. Един обучаващ се има право да получи един ваучер за придобиване на базово и един за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище. Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случаи на дневна присъствена форма.

     Още информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта или най-близкото Бюро по труда в област Варна.