Документи

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ


ПЛАН-ПРОГРАМА  ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/2022 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ


АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ


ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ


ПЛАН за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците


Блок схема на реакция при насилие


Блок схема на реакция при тормоз