Документи


ПРОГРАМА С РОДИТЕЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ

ГРАФИК С РОДИТЕЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ


ПЛАН-ПРОГРАМА  ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/2023 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ


ПЛАН за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците


Блок схема на реакция при насилие


Блок схема на реакция при тормоз