Съобщения

На 29.01.2020г. (сряда) от 18:35 часа във фоайето на първи етаж ще се проведе събрание за избор на обществен съвет с участието на родителите-представители на паралелките.

Дневен ред:

  1. Разясняване на нормативната уредба от директора- Закон за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и анализ на работата през изминалия тригодишен период.
  2. Запознаване с определения от Кмета на Община Варна представител и избор на шест представители на родителите за членове на обществения съвет.
  3. Избор на резервни членове на обществения съвет.

Директор