Прием в I клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА  ПЪРВИ КЛАС

 

Учебна година: 2019/2020

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна/целодневна

 

Брой паралелки – 5          Брой места – 120

клас /

паралелка

Брой ученици в паралелка

форма на обучение

І а

24

дневна

І б

24

дневна

І в

24

дневна

І г

24

дневна

І д

24

дневна

 

Брой групи ЦОУД – 4     Брой места – 108

Групи ЦОУД

 

Брой ученици в гупа

ЦОУД  І а

27

ЦОУД  І б

27

ЦОУД  І в

27

ЦОУД  І г

27

 

          Училищният план – прием е приет на заседание на Педагогическия съвет (протокол  №6/27.03.2019г.), съгласуван е с Обществения съвет към училището (протокол №14 /27.03.2019г.) и е утвърден със заповед №РД-07-124/27.03.2019г. на директора

 

https://school.is-vn.bg/